Четверг, 26.05.2022, 23:11


kghcv
Погода
Погода
Ресобрнадзор
Мини-чат
Меню сайта
Календарь
«  Май 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


ar   Аракелова Ілона Дмитрівна

 учитель інформатики, вища категорія
 стаж роботи на займаній посаді - 3 роки.
 
 
 
 

Початок навчання інформатики в школі

Загальноосвітня інформатика набли­зилася до чергової рубіжної дати у своїй історії: 25 років тому розпочало­ся повсюдне впровадження навчання інформатики в шкільну практику. І ця визначальна для освіти подія сталася не випадково. Адже сучасний період розвитку людства характеризується потужним всеохоплюючим впливом на всі його боки і процеси великого роз­маїття інформаційних технологій, що проникають у всі без виключення сфери життєдіяльності людини, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір -інфоноосферу.

Інформатика як своєрідна галузь знань являє собою в першу чергу на­уку про всю сферу автоматизованої об­робки й використання інформації і роз­глядається як широка науково-техніч­на дисципліна комплексного характеру. У цій галузі наукового знання перева­жають математичні та техніко-технологічні розділи, хоча останнім часом все більшого значення набувають різно­манітні соціальні аспекти у зв'язку зі стрімким розвитком і розширенням меж застосування інформатики та залучен­ням всіх верств населення до освоєння й активного використання її надбань.

З'ясування сутності та дослідження еволюції поняття «інформатика» — від моменту його виникнення до сьогоден­ня - є досить цікавим, пізнавальним, корисним і багатоаспектним процесом.

Вважається, що основними першо­джерелами, родоначальниками інфор­матики стали дві науки — документа-лістика та кібернетика.

Як відомо, термін інформатика походить від французького слова informatique, утвореного в результаті об'єднання слів informacion (інформа­ція) таautomatique(автоматика): інфор­матика = інформація + автоматика.

Основоположником інформатики внашій країні по праву вважають академіка Віктора Глушкова (1923—1982 рр.), монографія якого «Основи безпаперової інформатики» (1982 р.) стала першим фундаментальним виданням у цій галузі знань та отримала широкий резонанс як серед науковців, так і серед спеціалістів-практиків.

Примітно, що один із основополож­ників і терміна, і власне інформатики як галузі знань В. Глушков розрізняв паперову інформатику та безпаперову інформатику, основним призначенням якої є комп'ютерна обробка інформації.

Однією із складових галузі «Інфор­матика» є освітня, або ж педагогічна інформатикаПід цим терміном розуміють прикладну галузь педагогіки,, завданням якої є навчити людину орі­єнтуватися в інформаційному просторі, свідомо і раціонально використовува­ти інформаційні потоки, розумно ана­лізувати їх зміст, реалізовувати прямі й зворотні інформаційні зв'язки з ме­тою успішного адаптування до навко­лишнього світу, цілеспрямовано і з практичною користю застосовувати комп'ютерні технології під час розв'я­зання різноманітних завдань власної життєдіяльності.

Педагогічна інформатика або навчайня інформатики стосується всіх людей, | особливо молоді - школярів і студентів, І оскільки, за відомим виразом академіка Є. Веліхова, «вчитися інформатики доведеться всім — від академіка до школяра». Тому для розв'язання зав­дань педагогічної інформатики рівно 25 років тому, у тепер вже далекому 1985 р., у всіх школах і ВНЗ було введено навчальний предмет - «Основи інфор­матики та обчислювальної техніки».

Спочатку, у квітні 1984 року вий­шла Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР за № 313, в якій пе­редбачалося з 1985-1986 навчального року ввести у загальноосвітніх школах країни новий навчальний предмет «Ос­нови інформатики та електронно-обчис­лювальної техніки». Для  забезпечення успішного вирішення поставленого зав­дання пропонувалося створити кілька лабораторій інформатики в провідних науково-педагогічних закладах країни, зокрема, й в Українському НДІ педа­гогіки в м. Києві.

28 березня 1985 року з'явилася спільна Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР за № 277 «Про заходи щодо забезпечення комп'ютерної гра­мотності учнів середніх навчальнихзакладів та широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки у на­вчальний процес». За цією постановою з вересня цього ж року в усіх загаль­ноосвітніх школах країни мало розпо­чатися викладання нового курсу «Ос­нови інформатики та обчислювальної техніки». Оскільки комп'ютерів у шко­лах ще не було, то спочатку вимушено впроваджувався так званий «безмашинний» курс інформатики.

Початок навчання інформатики в школі пов'язаний з іменами академіків Андрія Єршова (1931-1988 рр.) та Вадима Монахова. (нар.1936 р.). Адже результатом їхніх багатолітніх дослід­жень загальноосвітніх аспектів програ­мування для ЕОМ стало створення пер­шого шкільного підручника «Основи інформатики та обчислювальної техні­ки» та відповідного методичного по­сібника для вчителів. Цими видання­ми було започатковано еру комп'юте­ризації та інформатизації шкільної освіти.

Термін шкільна інформатика, запропонований А.Єршовим ще в 1979 р., визначався як розділ інформатики, предметом дослідження якого є питання програмного, технічного, навчаль-1 но-методичного та організаційного за­безпечення застосування ЕОМ у шкільному навчальному процесі.

Після передчасної смерті Андрія Єршова залишився унікальний архів, який становить понад 500 канцелярсь­ких папок. Кожна папка містила тема­тичну підбірку документів, які відтво­рюють життєвий шлях А. Єршова, а разом з цим - історію розвитку інфор­матики.

На початку процесу комп'ютеризації освіти академік А. Єршов сформулю­вав тезу: «Програмування - друга гра­мотність».

Головними завданнями вивчення курсу інформатики в школі було виз­начено такі:

·               забезпечити розуміння усіма учня­ми можливостей і обмежень, власти­вих комп'ютерній техніці;

·               ознайомити учнів з основними іде­ями і методами інформатики на мате­ріалі добре знайомих задач зі шкільнихкурсів математики та фізики;

·               цілеспрямовано формувати провідні компоненти сучасної алгоритмічної культури учнів, яка є основою комп'­ютерної грамотності;

·               ознайомити учнів із застосуванням інформатики і ЕОМ у всіх галузях сучаснохо-суспільного виробництва.

Поступово, із розвитком суспільства, оснащенням шкіл комп'ютерною техні­кою, створенням різноманітного про­грамного забезпечення, розширенням кола людей, від яких вимагалися на­вички роботи на комп'ютері, змінюва­лися зміст шкільного курсу інформа­тики та його мета. Чим далі, акцент щодо формування в учнів комп'ютерної гра­мотності змішувався на підготовку ко­ристувача комп'ютера. Відповідно, ос­новними вимогами до програм курсу і шкільних підручників, розрахованих на повний машинний варіант, стали:

·               систематичне застосування на уро­ках ЕОМ;

·               наступність змісту і методик на­вчання;

·               прищеплювання комп'ютерної гра­мотності всім учням у вигляді форму­вання умінь і навичок користування комп'ютерними засобами;

·               формування в учнів основ нової інформаційної культури.

Поступово інформаційна культура стала доповнюватися інформаційною грамотністю, а нині мова вже йде про формування інформаційної та інформатичної компетентностей випускника школи. При цьому, компетентністний підхід до оцінки якості навчання по­казує активну складову готовності мо­лодої людини до успішного ефектив­ного застосування набутих знань, умінь, навичок, досвіду власної діяль­ності за відповідної мотивації під час розв'язання нестандартних завдань у непередбачуваних умовах.

Нині інформатики консолідуються в тому, що інформатика як загальноосвітній предмет має робити свій внесок у системне розв'язання трьох основних завдань загальної освіти людини.

1.             Формування основ наукового світогляду. При цьому, поняття інфор­мації подається як основоположне ра­зом з речовиною (матерією) та енер­гією (полем). Розкриваєтьсясоціальнезначення інформатики та інформати­зації.

2.             Розвиток мислення школярів - тео­ретичного, творчого, операційного.

3.             Підготовка школярів до практич­ної діяльності в умовах глобальноїінформатизації суспільства.

Так що ж все-таки являє собою су­часна інформатика? Яким має бути її означення відповідно до нинішніх ре­алій? На нашу думку, інформатика - це комплексна багатокомпонентна га­лузь людської діяльності, пов'язана з отриманням, обробкою, перетворенням, подаванням, зберіганням, передаванням інформації за допомогою електронно-обчислювальних засобів.

Якщо врахувати, що наука - це однаіз сфер людської діяльності, функцією якої є вироблення й систематизація знань   про   природу,   суспільство, свідомість, та що практичним прикла­данням здобутків інформатики є ком-   І п'ютерні засоби й інформаційно-кому­нікаційні технології, то між початко- і вим    та    кінцевим    означеннями І інформатики виявляється діалектична і єдність, що є результатом еволюцій-ного розвитку власне інформатики.

Отже, щоб впевнено див'итїїся в майбутнє, треба добре знати минуле.Тому давайте  разом уважно  й  неупереджено подивимося на невелику за часовим виміром, але дуже багату на події й отриманий досвід, історію на­вчання інформатики в школі. Аби чітко визначити цілі, скористатися усіма по­зитивними здобутками та не повтори­ти прикрих помилок. У шкільної інфор­матики велике і славне майбутнє. І ми всі маємо бути достойно причетні до цього майбутнього.

Давайте разом розбудовувати нашу українську інформатику!

 

 

Методичні рекомендації  семінару вчителів інформатики

з теми «До 25-річчя впровадження інформатики в школі»

 З метою розвитку пізнавальної активності учнів, виховання інтересу до інформатики:

1.      Запроваджувати на уроках інформатики сучасні форми та методи роботи, інформаційно-комунікаційні освітні технології.

2.      Застосовувати на уроках інформатики проблемний метод у навчанні.

3.      Проводити на уроках інформатики самостійні роботи творчого характеру.

4.      Застосовувати на уроках інформатики індивідуальний підхід у навчанні.

5.      Впроваджувати на уроках інформатики розвивальні творчі ігри.

6.      Розв’язувати на уроках інформатики творчі завдання.

 

В Гусельщиківській школі відбувся Тиждень інформатики

  Відкриття Тижня інформатики

  Екскурсія учнів початкових класів до кабінету інформатики. 

  Робота над проектом

  Робота над проектом, створення презентацій, відеозвіту